Projekty:

 

 1. Revitalizácia zariadenia školského stravovania

 

 1. Zdaravie v školách – Zdravý životný štýl

 

 1. Škola, ktorej to myslí

 

 1. Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008

 

 1. Otvorená škola 2008 – oblas športu

 

 1. Šanca pre detí – podpora intagrovaného vzdelávania detí  so zdravotným znevýhodnením

 

 1. Otvorená škola – Projekt využitia prostriedkov IKT na komunikáciu škola-žiak-rodič-samospráva-verejnos

 

 1. Gemerské hrnčiarstvo očami detí

 

 1. Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy 2008

 

 1. Rovnaká šanca – Norvay grants – Nadáca škola dokorán

 

 1. E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so

zdravotným postihnutím – Rozvoj čitatežskej zručností, návykov a gramotnosti                 u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vytvorením interaktívnej učebne

 

 1. Rómsky mentorský projekt

 

 1. „BABY program“ SČK

 

 1. Jókai és kora

 

 1. Prečo som na svete rád/rada

 

 1. Florián 2008

 

 1. Lesnícke dni – „Les v roku 2345“

 

 1. „Skôr ako bude neskoro“ – DROGSTOP

 

 1. Magyar kultúra napja – a Palóc Társaság pályázata

 

 1. Vivat Mathias Rex! – Reneszánsz Év

 

 

 

 

 

Projekty, ktoré sa pokračujú v školskom roku 2008/2009:

 

 1. Rovnaká šanca

 

 1. Rómsky mentorský projekt

 

 1. „BABY program” SČK

 

 1. Florián 2009

 

 1. Lesnícke dni 2009

 

 1. „Skôr ako bude neskoro” – DROGSTOP

 

 1. Magyar kultúra napja – Dni maďarskej kultúry -  projekt Palóc társaság

 

 1. Kincskeresők – vyhžadávanie hodnoty minulosti

 

 1. Škola, ktorej to myslí

 

 1. Školy pre budúcnos 2008/2009 

 

 

 

Úspešné projekty 2007/2008:

 

1.            ROVNAKÁ  ŠANCA       

 

Medzipredmetová projektová výuka s využitím online e-learningu zameraná na sociálnu inklúziu znevýhodnených  skupín a multikultúrnu výchovu.

Projekt je financovanmý z finančného mechanizmu EHP, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky. Projekt realizuje Nadácia Škola dokorán.

Do realizácie projektu sú zapojení žiaci ôsmeho ročníka. V rámci projektu Rovnaká šanca – Očami žiakov je navrhnuté spracova 5 tematických okruhov:

1.      Moja rodina, moje korene

2.      Miesto, kde žijem

3.      Ústna história

4.      História rómov, kultúra rómov

5.      Môj každodenný život, moja budúcnos.

V rámci oficiálnych výstupov projektu bude nevyhnutné vykáza minimálne 5 príbehov- žiackych miniprojektov vytvorených za školu, pozostávajúci z fotografií, textov, videozáznam alebo výtvarných prác s významnou výpovednou hodnotou pre verejnos, zverejnených vo webovej aplikácii. Čas materiálov zverejnených na webovwj stránke www.ocamiziakov.sk bude  zároveň použitá  v tlačenej publikácii.

 

2.            ŠKOLA, KTOREJ TO MYSLÍ

 

Rozvoj samostatného myslenia a učenia- základný predpoklad celoživotného vzdelania

Vzdelávací program pre pedagogických zamestnancov školy, teda učitežov I. a II. stupňa školy, ktorý je zameraný na inovačné metódy učenia a vyučovania v rozsahu 60 hodín, z čoho 40 hodín je prezenčných  a 20 hodín neprezenčných.

Projekt podporuje STREDOEUROPSKÁ NADÁCIA  /CEF/  v spolupráci so spoločnosou SLOVNAFT, a.s.

Realizátor projektu je ZDRUŽENIE ORAVA.

 

3.            E- VZDELÁVANIE PRE ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

 

Rozvoj čitatežskej zručností, návykov a gramotnosti u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vytvorením interaktívnej učebne

Projekt je zameraný na vytvorenie a využitie interaktívnej učebne- čitárne pre rozvoj čitatežskej gramotnosti žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Poskytuje možnos aktívneho zapojenia učitežov do tvorby nových výukových jednotiek prostredníctvom internetu, didaktické cvičenia v elektronickej podobe, otvorenie školy verejnosti, rodičom- rozšírenie ponuky výuky jazykov i pre verejnos.

 

4.            RÓMSKY MENTORSKÝ PROJEKT

 

„Hangyaboly“

Rómske deti často začínajú v škole nevýhodou. Kompenzáciu tých nevýhod chceme spoji s vizuálnou výchovou. Mentor rómskeho pôvodu, kto pôsobí v oblasti výtvarného umenia, môže kladne pôsobi na deti.

 

 

Sikeres pályázatok a 2007/2008-as iskolai évben, melyek realizálására a 2008/2009-es tanévben kerül sor:

 

1.                ROVNAKÁ ŠANCA

 

Célja  a tantárgyak közötti kapcsolatok projektoktatása és az online e-learning forma alkalmazása a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók multikulturális oktatásában és nevelésben .

A projekt az EU  és a Norvég Alap valamint a Szlovák állam által támogatott.

A megvalósítását a Nadácia Škola dokorán irányítja.

A pályázat megvalósításába a 8. évfolyam tanulói kapcsolódnak be. Az „Esélyegyenlőség gyerekszemmel” c. program keretén belül a következő 5 témakörben dolgozzák ki munkáikat:

o        Az én családom, gyökereim

o        A hely, ahol élek

o       Szokásaink, hagyományaink

o        Roma hagyományok, roma kultúra

o        Az én hétköznapjaim, elképzeléseim a jövőmről

 

A felsorolt témakörökben legalább 5 kisprojektet kell a tanulóknak elkészíteni, melyhez alkalmazhatnak fotodokumentációt, készíthetnek videófelvételeket, írásos dokumentációt, színesíthetik munkájukat fogalmazásokkal, rajzokkal, sőt diktafonon rögzített hanganyagot is csatolhatnak hozzá. A munkák magyar nyelven készülnek, melyhez szlovák nyelvű összefoglalót is csatolnak.

A kész alkotásokat iskolai rendezvény keretén belül mutatják be tanulóink, ill. kiállítás készül belőlük. Ugyanakkor megjelennek az iskola honlapján valamint a www.ocamiziakov.sk honlapon, melyen a pályázatba bekapcsolódott egyéb iskolák pályamunkái is megtekinthetők. A legjobb alkotások közös gyűjteményben könyvalakban is megjelennek.

A feladat elkészítéséhez szükséges eszközöket – 2 fényképezőgépet, notebook-ot, diktafont, multifunkciós nyomdát – a pályázat kiíróitól vehettük át az iskola részére, melyeket természetesen a pályázati munka befejezése után is felhasználunk az oktatás-nevelés folyamatában.

 

2.                ŠKOLA, KTOREJ TO MYSLÍ

 

Az önálló gondolkodás és tanulás – az élethosszik tartó tanulás alapja.Ez a művelődési program az iskola pedagógusai részére, tehát az alsó és felső tagozat tanítói részére egyaránt lehetőséget nyújt új innovatív módszerek elsajátítására, melyet alkalmazhatnak  oktató-nevelő munkájukban. A képzés 60 óra terjedelmű, melyből 40 óra elméleti munka, 20 órában pedig a gyakorlati megvalósítás kap helyet.

A projekt a KÖZÉP-EURÓPAI ALAP valamint a SLOVNAFT támogatásával valósul meg.

Megvalósítását a ZDRUŽENIE ORAVA irányítja.

 

A képzések harmonogramja:

 

Előadás

Napok

száma

Dátum

Időpont

Nap/órák száma

Az előadás témája

1.

1

6.12.2008

9.00-17.00

szombat / 8

Fejlesztő gondolkodás

 

2.

1

14.2.2009

9.00-17.00

szombat / 8

Írói  műhely, kooperatív- és projektoktatás

3.

1

21.3.2009

9.00-17.00

szombat / 8

Olvasói műhely

A kritikai gondolkodást támogató kérdésfeltevés,

a vita, az önálló vélemény megfogalmazása

4.

1

18.4.2009

9.00-17.00

szombat / 8

Kooperatív- és projektoktatás

 

5.

1

23.5.2009

9.00-17.00

szombat / 8

Az iskola együttműködése a szülőkkel, önértékelés

 

 

A képzésbe iskolánk minden pedagógusa bekapcsolódik.

 

3.                E- VZDELAVANIE PRE ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

 

Az olvasási készség , olvasási szokások és az értő olvasás fejlesztése a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók oktatásában  interaktív tanterem segítségével.

A projekt egy interaktív tanterem  - olvasóterem kialakítására irányul, melynek segítségével a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók értő olvasását  kívánjuk fejleszteni. Lehetőséget kínál arra, hogy pedagógusaink bekapcsolódjanak  új digitális tananyagok készítésébe és alkalmazásába,  iskolánk nyitottabbá válik a nyilvánosság és főleg a szülők felé.

 

 

4.                RÓMSKY MENTORKÝ PROJEKT

 

„Hangyaboly“

 

A roma származású tanulók sokszor hátrányos helyzetből indulnak az iskolába. Ezt a hátránykompenzálást szeretnénk összekötni a csoport munkájában a vizuális nevelés nyújtotta lehetőségekkel. A vizuális nevelést kooperatív feladatokkal tarkítjuk, hogy a tanulók alkalmazkodni tudjanak a csoportban való munkához is. Az alkotó munkát megelőző beszélgetések segítenek a tanulóknak abban, hogy egymást jobban megismerjék, és elfogadják akár a másságot is. Fejlődik a tanulók kifejezőkészsége, képessé teszi őket  az önálló vélemény alkotására. A tanulókhoz érkező mentor, aki szintén roma származású, a képzőművészet terén végez alkotó munkát, saját példájával pozitívan hat a tanulókra, és arra ösztönzi őket, hogy maguk is próbáljanak mindent megtenni céljaik elérése érdekében.

 

A projekt megvalósításához az anyagi támogatást a TERNIPE- polgári társulás a roma fiatalok mesegítésére Szlovákiában és Magyarországon nyújtja.